Centrum PLAZA: NESEHNUTÍ se odvolalo proti územnímu rozhodnutí

Ve svých připomínkách k územnímu řízení dále NESEHNUTÍ uvádí, že “koeficient saturace obchodními plochami v Brně je srovnatelný se západoevropskými městy (při 2/3 úrov-ni koupěschopnosti obyvatelstva ČR), a to 1,14 m2/obyv. (údaj ČSÚ), a lze předpokládat, že výstavba dalšího nákupního centra bude znamenat zánik celé řady drobnějších maloobchodních provozoven, a to zejména v historickém středu města a jeho okolí, což je z urbanisticko-architektonického hlediska jev velmi nežádoucí. Negativně se tato situace projeví i na struktuře zaměstnanosti, neb jak dokládají zkušenosti ze zahraničí (např. studie Státní univerzity v Iowě), jedno místo vytvořené v zařízeních typu centra PLAZA má za následek ztrátu 1,5 pracovního místa v sektoru drobných maloobchodních provozoven”.

NESEHNUTÍ dále uvádí, že dopravní studie dokazují, že při otevření centra Olympia či Shopping Parku došlo až ke 40% nárůstu automobilové dopravy na přilehlých komunikacích. Předpokládaná návštěvnost centra PLAZA (až 15 000 osob) ukazuje, že ani v tomto případě se nebude jednat o nárůst zanedbatelný. Další připomínky NESEHNUTÍ se týkaly skutečnosti, že centrum PLAZA má stát v místě ochranného pásma městské památkové rezervace a v těsném sousedství biokoridoru řeky Svratky (kde se kvůli výstavbě centra PLAZA počítá s kácením aleje vzrostlých topolů).

Ve svém odvolání NESEHNUTÍ argumentuje také skutečností, že přestože byla na centrum PLAZA vypracována (dle zák. 244/1992 Sb.) studie vlivu na životní prostředí, nebyla tato studie po celou dobu územního řízení občanským sdružením k dispozici. Seznámit s ní se tak bylo možno až při ústním jednání (tedy v poslední den pro podávání připomínek), což je vzhledem k rozsahu materiálu (několik set stránek) nejen technicky nemožné, ale především protizákonné (§ 33 zák. č. 71/1967 Sb.).

V rozporu se zákonem (§ 39 zák. č. 50/1976 Sb. dle § 3 odst. 4, § 32 odst. 1 a § 46 zák. č. 71/1967 Sb.) je dle názoru NESEHNUTÍ i fakt, že stavební úřad uznal potřebnost vypracování dopravní studie a studie o průzkumu trhu (které navrhlo NESEHNUTÍ) na centrum PLAZA, přesto však vydal souhlasné územní rozhodnutí bez těchto nezbytných podkladů. Další problémy územního rozhodnutí pak NESEHNUTÍ spatřuje i v nevyjasněných majetkových vztazích některých pozemků, na kterých má centrum PLAZA stát.

Více informací: Milan Štefanec, 0605/965 395, http://nesehnuti.cz, http://www.hyper.cz.

Zobrazeno 1x

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

five × two =