Plán Bauhausu: pokácet 82 stromů a postavit hypermarket

V rámci správního řízení, jehož zahájení bylo aktuálně oznámeno, požaduje investor (ketrého zastupuje firma Fuertes development) povolení k pokácení 82 kusů stromů a keřů různých velikostí, které lemují lokalitu plánované výstavby. Součástí požadovaného kácení je i alej vzrostlých stromů (zejména ořešáky, javory a jasany) podél ulice Černohorské. Uliční stromořadí v tomto místě má dlouhou tradici neboť, jak ukazuje mapa v poloviny 18. století, doprovázelo již původní císařskou silnici a navíc zmírňuje vlivy dopravy a další případné aktivity na lokalitě mezi Hradeckou a Černohorskou ulicí na bydlení. „Bauhaus znovu dokazuje svoji bezohlednost k místním občanům. Vytrvale ignoruje nesouhlas s výstavbou a nyní se ještě snaží vystavit obyvatelstvo většímu obtěžování svým provozem,“ komentuje postup firmy Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Lze předpokládat, že Bauhaus bude muset vysázet nové stromy, ale zůstává otázkou zda to bude možné po celé délce ulice (z důvodu vedení technických sítí apod.). Problém je také v tom, že nové stromy by uspokojivých rozměrů dosáhly až za desítky let.

V současné době podal investor žádost o kácení v nepřijatelné podobě, když nemá jasno na jakých pozemcích se má kácet, nemá doloženy souhlasy všech vlastníků a nedostatečně charakterizuje dřeviny uvažované ke skácení. Tyto nedostatky mu úřad (řízení o kácení vede ÚMČ Brno-Řečkovice) nařídil doplnit.

Zároveň se snahou zbavit se stromů, které stojí v cestě jeho plánům, podává Bauhaus na ivanovický stavební úřad i žádost o vydání stavebního povolení na budovu s parkovištěm a komunikacemi o celkové rozloze přes 4 hektary a obří pylon (cca 40 m na výšku) s názvem firmy. Stavební řízení však bude mít minimálně jednu vadu na kráse. „Investor se opírá o územní rozhodnutí z roku 2006. To však čelí u soudu správním žalobám, které tvrdí, že byl vydáním územního rozhodnutí porušen územní plán Brna,“ říká Milan Štefanec z NESEHNUTÍ, které podalo jednu z žalob. Další žalobu podalo sdružení Klidné Ivanovice. Na soud se obrátila také MČ Brno-Ivanovice (zastoupená tehdejší starostkou a nynější opoziční zastupitelkou Evou Slavíkovou). Současné vedení radnice v čele se starostkou Janou Bohuňovskou žalobu stáhlo. „Stažení žaloby bylo nesprávným krokem nového vedení. Domnívám se, že by radnice měla pokračovat v odporu proti škodlivému záměru, tak jak si přeje většina občanů,“ komentuje obrat v přístupu samosprávy Eva Slavíková a připomíná výsledky průzkumu veřejného mínění z března 2006. V tomto šetření vedeném nezávislým týmem z Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity vyslovilo 72,6 % dotázaných ivanovických občanů. Pouze 20,6 % dotázaných s výstavbou souhlasilo.

Stavební řízení i řízení o povolení kácení dřevin se hodlají účastnit místní občanská sdružení i ekologická organizace NESEHNUTÍ. Do stavebního řízení mohou také zasáhnout majitelé domů dotčených plánovanou výstavbou a provozem Bauhausu. V následujících dnech a týdnech bude probíhat studium dokumentací a podkladů a vypracovávání připomínek. „V nastávajících správních řízeních budeme hájit naše životní prostředí a kvalitu našeho bydlení. Zároveň vytrvale apelujeme na Bauhaus, aby od plánů v Ivanovicích odstoupil,“ říká Petra Štěrbáková-Taüberová z Ivanovic.

Více informací :

Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ (723 559 495), Milan Štefanec – NESEHNUTÍ (605 239 579), Eva Slavíková – zastupitelka (739 411 325), Petra Štěrbáková-Täuberová – o.s. Klidné Ivanovice (777 794 801).
Více o případu také na: http://ekobrana.cz

Zobrazeno 1x

Změní se Ivanovice v nákupní zónu?

V těchto dnech odkryli developeři své další plány s lokalitou mezi ulicemi Hradecká (silnice I/43), Řečkovická a Černohorská v městské části Brno-Ivanovice. Tři roky po zveřejnění záměru Hobby marketu Bauhaus přicházejí s plány na zástavbu celé doposud volné lokality. Aktuální oznámení „Bytové domy – výhledy Ivanovice“ ( http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=JHM658) představuje záměr výstavby čtyř bytových domů o čytřech podlažích a čtyřech bytových domů o třech podlažích. Součástí záměru je také výstavba domu s pečovatelskou službou. „Záměr bude mít negativní vliv na krajinný ráz neboť naruší současné rozložení zastavěných a nezastavěných ploch v území a vytvoří zastavěnou plochu odloučenou od stávajícího sídla. Navržené bytové domy také počtem podlaží a provedním neodpovídají charakteru zástavby, která tvoří většinu Ivanovic,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ a dodává: „Pozitivní může být vznik domu s pečovatelskou službou a tedy posílení občanské vybavenosti Ivanovic. I toto zařízení by však bylo lepší umístit do zastavitelných ploch v samotném sídle.“ NESEHNUTÍ podává krajskému úřadu připomínky a požaduje pokračování posuzování vlivů na životní prostředí procesem EIA.

Daleko problematičtější je další záměr, který je v oznámení avizován a který má být brzo samostaně oznámen. Jedná se o záměr velkoobchodní prodejny, dle zmínky v oznámení značky MAKRO, která by se měla rozkládat severně od plánovaného Hobby marketu a zabrat tak zbytek volné plochy na předmětné lokalitě v Ivanovicích. Dle dosavadních omezených informací předpokládá záměr výstavbu rozsáhlé přízemní prodejny (kolem 10 000 m2) a parkoviště pro 250 osobních vozidel. Velkoobchodní prodejny by přinesla podobné zatížení životního prostředí jako plánovaný Hobby market.

V případě realizace všech zamýšlených záměrů by vznikla souvislá nákupní zóna, do níž by mělo denně přijet 2 500 vozidel se zákazníky a 20 težkých nákladních vozidel, které by se přidaly k tisícům automobilů mířícím do hypermarketu Globus a baumarktu v jihovýchní části Ivanovic. Výsledkem by bylo další zatížení tranzitní silnice I/43 a zejména již dnes přetížené křižovatky s ulicí Řečkovickou. Doprava by navíc vyvolala porušení v současnosti velmi těsně dodržovaných limitů prašnosti. Záměry by se neobešly bez kácení stromů, likvidace kvalitní zemědělské půdy, travních porostů a zahrad. Vzniká i riziko přetížení kanalizační sítě v důsledku výrazného zvýšení povrchového odtoku ze zpevěných ploch, které nahradí plochy doposud nezpevněné. „Podobně jako Hobby market, záměry bytových domů i velkobchodní prodejny navrhují developeři navzdory nesouladu s Územním plánem města Brna. Část plochy na plánovanou velkoprodejnu není určena pro obchod a služby a plocha pro obytné domy je příliš malá,“ komentuje nové záměry ivanovická zastupitelka Eva Slavíková.

Proti záměru výstavby Hobby marketu se postavilo 72,6 % dotázaných ivanovických občanů a občanek v sociologickém průzkumu, který v roce 2006 zorganizovali studenti Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pouze 20,6 % dotázaných s výstavbou souhlasilo. „Přesto developeři pokračují v prosazování Hobby marketu a nyní dokonce navrhují další záměry, které negativní dopady na naše životní prostředí ještě posílí,“ říká Patra Štěrbáková-Taüberová z Ivanovic a dodává: „Doufáme, že se vedení radnice a stavební úřad postaví za nás.“

Do 29. září se k záměru může vyjádřit každý občan (bez ohledu na bydliště) písemně na adresu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Více informací:

Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ (723 559 495), Eva Slavíková – zastupitelka (739 411 325), Petra Štěrbáková- Täuberová – o.s. Klidné Ivanovice (777 794 801). Více o případu také na: http://ekobrana.cz

Zobrazeno 1x

Lidl Žamberk – občané se brání proti výstavbě supermarketu

Občané předali vedení města protestní petici proti výstavbě supermarketu LIDL a předložili rovněž odborný architektonický posudek záměru, který tento projekt s nulovou městotvornou funkcí jednoznačně odmítá. Občané nesouhlasí se souvisejícím záborem a likvidací zeleně, vklíněním stavby do bloku bytových domů, zvýšením hlukové a emisní zátěže i nebezpečným dopravním řešením v blízkosti mateřské a základní školy. Argumentují i tím, že tři velmi blízké supermarkety a diskontní prodejny (PLUS, KONZUM, PENNY MARKET) poskytují dostatek prodejní plochy tohoto typu prodejen.

Ačkoli zastupitelstvo města uložilo starostovi Tomáši Kalousovi podniknout veškeré kroky ke zrušení tohoto nevhodného záměru, občané se jeho pomoci nedočkali. „Naopak, starosta s tajemníkem Ivanem Prchalem podnikají vše možné pro to, aby se tento kontroverzní objekt postavil,“ podotýká Miloš Mikolanda. To bylo důvodem, proč se občané města rozhodli bránit sami a založili občanské sdružení LIDÉ PROTI LIDLU. Jako účastníci řízení se odvolali proti územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení, které vydal na stavbu „Obchodní dům LIDL Žamberk“ místní městský úřad. Jejich odvolání bylo shledáno důvodným. Krajský úřad Pardubického kraje konstatoval, že rozhodnutí stavebního úřadu porušuje takové množství právních předpisů, že je nelze označit jinak než za protiprávní, se znaky nezákonného rozhodování z moci úřední, a v plném rozsahu jej zrušil.

Projekt supermarketu LIDL byl navržen mj. se záborem zeleně, louky a zahrádek místních občanů, kteří mají na dotčený pozemek předkupní právo. Vlastník a pronajímatel pozemku, Pozemkový fond ČR se jej však snažil prodat firmě LIDL, což vyvolalo odpor zahrádkářů. Ti založili další občanské sdružení ZAHRÁDKOVÁ OSADA 1010/1011 ŽAMBERK a podali žalobu na Pozemkový fond ČR. To se přirozeně nelíbilo firmě LIDL, ani vedení města. Tajemník Prchal zašel ve svém boji proti občanům dokonce tak daleko, že požádal Ministerstvo vnitra, aby odbojné občanské sdružení zrušilo. Ministerstvo vnitra mu v souladu se zákonem nevyhovělo. Developerská společnost, zastupující LIDL, se nejprve neúspěšně snažila odpor občanů zlomit nabídkou finanční kompenzace, poté byl na občany vyvíjen nátlak, aby se svých zahrádek vzdali. Občanům však přes odpor Pozemkového fondu ČR i vedení města nakonec vyhověl soud, který shledal žalobu zahrádkářů za oprávněnou a rozhodl v jejich prospěch.

Firma LIDL, zastoupená společností FUERTES DEVELOPMENT s.r.o., se s touto porážkou nesmířila a požádala stavební úřad o pokračování ve spojeném územním a stavebním řízení s drobnou úpravou projektu. S tímto krokem se ovšem nesmířili ani občané a udělili plnou moc pro zastupování v dalším řízení občanskému sdružení NESEHNUTÍ, které bude nadále postupovat společně se sdružením LIDÉ PROTI LIDLU. NESEHNUTÍ je celostátně působícím občanským sdružením, které má v ochraně přírody a zákonem chráněných práv občanů před agresivní expanzí velkých nákupních řetězců bohaté zkušenosti. Při řešení některých případů spolupracuje s Ekologickým právním servisem. K problematice expanze nákupních řetězců vydalo také řadu publikací a informačních materiálů pro občany a lokální iniciativy. „NESEHNUTÍ je připraveno v kauze Žamberk poskytovat poradenství místním občanům a pomoci bránit jejich práva i životní prostředí,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

Více informací:

Miloš Mikolanda, LIDÉ PROTI LIDLU o.s., 602 321 234
Jiří Koželouh, NESEHNUTÍ o.s., 723 559 495

Zobrazeno 24x

Hobby market – odpor občanů pokračuje

Ivanovičtí občané a občanská sdružení se nevzdávají v boji proti plánované výstavbě hobby marketu Bauhaus – velkého hypermarketu s domácími a řemeslnickými potřebami. Ten v jejich městské části Brno-Ivanovice připravují developerské firmy zastupující nadnárodní firmu Bauhaus. Občané bydlící v blízkosti plánovaného záměru na svém shromáždění odmítli stáhnutí žaloby, kterou v roce 2006 podalo jejich sdružení „Klidné Ivanovice“ v reakci na vydání územního rozhodnutí o umístění hobby marketu. Podobnou žalobu podalo i občanské sdružení NESEHNUTÍ, které o jejím stažení také neuvažuje. „Důvodem podání žaloby bylo porušení územního plánu města Brna a vyhlášky o zeleni. Územní rozhodnutí tedy považujeme za nezákonné a trváme na jeho zrušení,“ vysvětluje postoj NESEHNUTÍ Milan Štefanec. O obou žalobách zatím Krajský soud v Brně nerozhodl. Žalobu na územní rozhodnutí podala v roce 2006 samospráva (MČ Brno-Ivanovice) skrze svoji tehdejší starostku Evu Slavíkovou. „Žalobu jsem podala v souladu se zákonem a v souladu se Statutem města Brna, který mě k takovému kroku opravňoval,“ říká zastupitelka Eva Slavíková, která se po komunálních volbách přesunula do opozice. Nové vedení ivanovické radnice v čele se starostkou Janou Buhuňovskou rozhodlo z nepochopitelných důvodů žalobu stáhnout. „Rozhodnutí nového vedení radnice nás hluboce zklamalo a zároveň překvapilo. Radnice se zbavila posledního nástroje k ochraně práv občanů a prosazování veřejného mínění,“ říká Petra Täuberová ze sdružení Klidné Ivanovice a dodává: „Zastupitelé, kteří hlasovali pro stažení žaloby by měli jasně říci co je k tomu vedlo a jak budou dále prosazovat zájmy voličů.“ Aktivní občané hodlají se svými požadavky vystoupit na zasedání zastupitelstva městské části ve čtvrtek 19. června v 18.00 na ivanovické radnici (Mácova 3). Občané i občanská sdružení se připravují i na účast v nadcházejícím stavebním řízením. Plánovaná stavba by negativně zasáhla desítky obytných domů v Ivanovicích a jejich majitelé tedy mohou hájit svá práva právě ve stavebním řízení. Areál nákupního centra Bauhaus přestavuje budovu o rozloze přibližně 20 000 m2 doplněnou o dalších více než 20 000 m2 zpevněných ploch pro komunikace a 488 parkovacích míst. V areálu je 14 000 m2 volné plochy využitelné v budoucnosti pro další nákupní centrum. Pro výstavbu budou provedeny výrazné terénní úpravy na ploše 8 hektarů, investor plánuje vztyčit 40 metrů vysoký reklamní pylon. Do areálu má má denně přijet 1 500 osobních vozidel a 10 těžkých nákladních. Na rozdíl od existujícího hypermarketu Globus, který je položen v prohlubni a izolován od obytné zástavby, Bauhaus je položen výrazně výše a přímo navazuje na vlastní Ivanovice. „Plánovaná stavby by narušila harmonické měřítko současné sídelní zástavby vlastních Ivanovic, měly by negativní vliv na krajinu i na rovnováhu zastavěných a nezastavěných ploch. Stavba by také přispěla k další přeměně Ivanovic v nákupní zónu se zhoršujícím se životním prostředím – nárůstem dopravy, hluku a znečištění ovzduší,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ, který se zabývá výzkumem vlivu nákupních řetězců na životní prostředí. Proti záměru výstavby Hobby marketu se postavilo 72,6 % dotázaných ivanovických občanů a občanek v sociologickém průzkumu, který v roce 2006 zorganizovali studenti Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pouze 20,6 % dotázaných s výstavbou souhlasilo.

Více informací:

Eva Slavíková – zastupitelka (739 411 325), Petra Täuberová – o.s. Klidné Ivanovice (777 794 801), Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ (723 559 495), Milan Štefanec – NESEHNUTÍ (605 239 579), Jana Bohuňovská – starostka (541 226 696). Více o případu také na: http://ekobrana.cz

Zobrazeno 0x

Pohlednice pro Bauhaus – na Ivanovice zapomeňte!

V následujích dnech budou dostávat ivanovické domácnosti do svých poštovních schránek nový informační leták o záměru výstavby rozlehlého nákupního areálu firmy Bauhaus na území městské části, jen pár desítek metrů od jejich domovů. Kromě stručného hodnocení vlivu záměru na životní prostředí obsahuje materiál i praktické informace o možnostech veřejnosti účastnit se blížícího stavebního řízení a odkazy na další informace a kontakty. Důležitou přílohou letáku jsou dvě oddělitelné pohlednice. Cílem pohlednice je, aby každý/á obyvatel/ka Ivanovic mohl/a vyjádřit svůj případný nesouhlas s výstavbou hobby marketu v katastru obce, a to přímo investorovi celé stavby firmě Bauhas. „Pohlednice budou docházet nejdříve na adresu NESEHNUTÍ. Potom všechny najednou předáme firmě Bauhaus a budem znovu apelovat na to, aby respektovala nesouhlas výrazné většiny ivanovických občanů s jejich projektem,“ říká Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. Svůj názor může každý občan (i ten kdo nebydlí v Ivanovicích, ale chce tamní obyvatele a obyvatelky podpořit) vyjádřit také prostřednictvím e-mailu adresovaného zástupcům firmy Bauhaus a v kopii zástupcům/kyním města a městské části. Formulář k jeho odeslání je na internetové stránce http://ekobrana.cz. Areál hypermarketu s domácími a řemeslnickými potřebami Bauhaus představuje budovu o rozloze přibližně 20 000 m2 doplněnou o dalších více než 20 000 m2 zpevněných ploch pro komunikace a 488 parkovacích míst. V areálu je také 14 000 m2 volné plochy využitelné v budoucnosti pro další nákupní centrum. Pro výstavbu budou provedeny výrazné terénní úpravy na ploše 8 hektarů, investor plánuje vztyčit až 40 metrů vysoký reklamní pylon. Do areálu má denně přijet 1 500 osobních a 10 těžkých nákladních vozidel. Proti záměru výstavby Hobby marketu se postavilo 72,6 % dotázaných ivanovických občanů a občanek v sociologickém průzkumu, který v roce 2006 zorganizovali studenti Katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pouze 20,6 % dotázaných s výstavbou souhlasilo. „Projekt hobby marketu Bauhaus je v rozporu nejen s přáním ivanovických občanů, ale porušuje i platné zákony a vyhlášky, např. Územní plán města Brna,“ upozorňuje Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ, poukazujíc tak na žaloby podané proti vydanému územnímu rozhodnutí. Případu se dlouhodobě věnují Sdružení za rozvoj Ivanovic, sdružení Klidné Ivanovice a sdružení NESEHNUTÍ. Druhá dvě sdružení podala v roce 2006 žaloby na územní rozhodnutí o stavbě. Žaloby řeší Krajský soud v Brně. Žalobu podala v roce 2006 i bývalá starostka a nyní opoziční zastupitelka Eva Slavíková. Současná politická reprezentace Ivanovic v čele se starostkou Janou Bohuňovskou však žalobu bez opodstatněných důvodů stáhla. „Záměr by poškodil životní prostředí naší městské části. Apelujeme proto nejen na společnost Bauhaus, aby svůj záměr nerealizovala, ale také na vedení naší radnice, které by se mělo občanů aktivně zastat,“ podotýká Petra Täuberová za sdružení Klidné Ivanovice. O projektu výstavby hobby marketu Bauhaus bude v dohledné době rozhodovat ivanovický stavební úřad ve stavebním řízení. Do připomínkování se mohou aktivně zapojit vlastníci tzv. dotčených pozemků, tedy pozemků (nejen přímo sousedících), na které by případná výstavba hypermarketu mohla mít vliv (např. hlukem, osvětlením atd.).

Více informací:

Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ (723 559 495), Milan Štefanec – NESEHNUTÍ (605 239 579), Eva Slavíková – zastupitelka (739 411 325), Petra Täuberová – o.s. Klidné Ivanovice (777 794 801).

Více o případu také na: http://ekobrana.cz

Příloha :

Pohlednice

Zobrazeno 1x

Výzkum odhaluje konflikty velkoprodejen s životním prostředím

Aktuálně zveřejněné výsledky výzkumu „Environmentální dopady plánované prostorové expanze velkoplošného maloobchodu v České republice v roce 2007“ byly získány zpracováním údajů o 140 záměrech výstavby velkoplošných nákupních zařízení v České republice v roce 2007. Údaje o záměrech jsou veřejně dostupné na informačním systému EIA (http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp) kam je dodávají přímo investoři záměrů. Uvedených 140 záměrů obsahuje celkem 168 naplánovaných velkoprodejen typu supermarket, hypermarket, diskont, hobby market, nákupní centrum apod. Některé prodejny již byly realizovány, jiné se teprve připravuji. Výzkum zjistil, že nejvíce nových velkoprodejen diskontních (Penny, Plus, Lidl) a nejčastějším místem obec od 20 do 50 tisíc obyvatel.

„Zaměření výzkumu je ojedinělé. Většina stávajících výzkumů v oblasti maloobchodu je zaměřena na ekonomické aspekty, geografickou organizaci či nákupní chování, ale nevěnují se životnímu prostředí,“ říká řešitel výzkumu Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Výzkum odhalil, že 58% záměrů velkoprodejen je umisťováno na zcela či převážně volné plochy. Celkem 49 prodejen v roce 2007 bylo umístěno mimo stávající zástavbu a podílí se tak na nekontrolovaném růstu měst do krajiny a narůstání tzv. sídelní kaše. Téměř polovina záměrů požaduje zábor zemědělské půdy a to i té nejvyšší kvality. Nakupování ve velkém často dostává přednost i před chráněnými územími, významnými krajinnými prvky, biotopy chráněných živočichů, územními systémy ekologické stability apod. Kácení dřevin vyžaduje cca 60% záměrů. Dokonce do záplavových území bylo umístěno celkem 20 nových velkoprodejen.

U většiny nových velkoprodejen se očekává nárůst osobní automobilové dopravy o více než 10% a existují i případy více než 50% nárůstů dopravy. V roce 2007 byl naplánován vznik 22 000 parkovacích míst pro nové velkoplošné prodejny, převážně se jedná o klasické betonové plochy na povrchu.

Supermarkety, hypermarkety a podobné obchody jsou známé nepříliš vábným vzhledem. Však také 77% nákupních budov naplánovaných v roce 2007 je jednoduché konstrukce držící se firemního vzoru a to bez ohledu na lokalitu v níž mají být umístěny. Ohled není brán často ani na obyvatelstvo bydlící v okolí. Dle výzkumu se projeví až 90% nových záměrů na zhoršení pohody bydlení a to v důsledku nárůstu dopravy, zvýšení hladiny hluku, ztrátou využívaných ploch a likvidací městské zeleně.

Součástí zveřejněné výzkumné zprávy je i souhrn zahraničních zkušeností s regulací výstavby velkoprodejen. Ukázalo se, že celé řadě států EU i mimo ni existují všemožné kontrolní mechanismy vycházejí z povědomí o negativním dopadech neregulované expanze nákupních zařízení. Na základě zahraničních zkušeností a domácí situace byla výzkumná zpráva doplněna o konkrétní regulační návrhy použitelné v českém územním plánování.

„Ukázalo se, že expanze nákupních řetězců v České republice způsobuje škody na životním prostředí a vyžaduje přijetí účinných regulačních a kontrolních mechanismů,“ komentuje výsledek výzkumu Koželouh. „Výsledky výzkumu ukazují, že expanze velkých nákupních center v ČR zdaleka není u konce a že má smysl přijmout zákonné a územně-plánovací regulace nákupních řetězců. Volání po jejich regulaci už zaznívají i na celoevropské úrovni“ doplňuje ho Milan Štefanec, koordinátor kampaně NESEHNUTÍ Zaostřeno na hypermarkety s poukazem na skutečnost, že Evropský parlament v únoru odsoudil praktiky řetězců a poukázal i na jejich negativní vliv na životní prostředí.

Výzkum byl podpořen Nadací Partnerství a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Více informací: Jiří Koželouh (723 559 495), Milan Štefanec (605 239 579)

Kompletní výzkumná zpráva:

http://aa.ecn.cz/img_upload/67fc87870d57d5b3a63ce8985bb216ef/studie_1.pdf

 

Zobrazeno 1x

Soud: brněnské úřady opakovaně porušily zákon

Nejvýše se spor NESEHNUTÍ a brněnských úřadů (stavebního úřadu Královo Pole a Magistrátu města Brna) dostal na začátku roku 2007, kdy Nejvyšší správní soud svým konečným rozsudkem potvrdil předchozí rozhodnutí Krajského soudu. V něm soud označil fakt, že NESEHNUTÍ nebylo připuštěno jako účastník územního řízení na výstavbu hypermarketu Carrefour v Králově Poli za protizákonou a vydané kladné územní rozhodnutí zrušil. Rozsudek Nejvyššího správního soudu k nalezení ZDE. Nyní Krajský soud v Brně vydal další dva rozsudky, ve kterých konstatuje, že i další rozhodnutí úřadů brněnských městských částí i brněnského magistrátu vůči NESEHNUTÍ jsou protizákonná (texty obou rozsudků jsou k dispozici ZDE a ZDE. V jednom případě se jednalo o nezákonné vyloučení NESEHNUTÍ ze stavebního řízení na výstavbu supermarketu Kaufland v Židenicích (té navíc předcházelo nezákonné pokácení 140 stromů). Krajský soud na adresu židenického stavebního úřadu a magistrátu konstatoval, že „…tím že správní orgány nedaly žalobci (NESEHNUTÍ) možnost účastnit se stavebního řízení, došlo k podstatnému porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé“. Tímto rozsudkem také soud zrušil vydané stavební povolení supermarketu Kaufland. V druhém případě soud opět označil za nezákonný postup stavebního úřadu v Králově Poli a brněnského magistrátu. Porušení zákona se oba úřadu dopustily tím, že odmítnuly poskytnout NESEHNUTÍ informace ze spisu, které se týkaly výstavby hypermarketu Carrefour v Králově Poli. Chování úřadu soud klasifikoval slovy: „Z důvodu, že je neposkytl, porušil zákon č. 106/1999 Sb. a v důsledku toho i ústavně zaručené právo vymezené v čl. 17 Listiny“. Rozsudkem pak soud vrátil věc úřadům k dalšímu řízení, ve kterém jsou tyto orgány vázány právním názorem soudu. „Tyto rozsudky potvrzují, že postup brněnských úřadů, kterým brání občanům a jejich sdružením v přístupu k informacím či blokují jejich účast v rozhodovacích procesech je nezákonný. To že takových rozsudků již máme několik, dokazuje, že se nejedná o nahodilé případy, ale o systematický postup úředníků“ komentuje chování správních orgánů v Brně Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. „Zvláště v případě neposkytnutí informací je postup úřadů zarážející. Místo aby poslaly pár listů s požadovanými informacemi, vymýšlely důvody proč informace neposkytnout, připravovaly zamítavá rozhodnutí, vyjádření k soudu, který je navíc odsoudil nejen k poskytnutí informací, ale ješte zaplacení soudních výloh v řádů tisíců korun“ dodává k postupu úředníků Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Nesouhlas s postupem úřadů sdílí i právník Ekologického právního servisu Martin Fadrný. „Úřady rozhodovaly za zavřenými dveřmi o kontroverzních stavbách. V tuto chvíli nezákonnost jejich postupu potvrdil soud. Úředníci tak zkomplikovali právní postavení stavby – stavba teď němá pravomocné stavební povolení. Navíc celou věc prodražili – soudními poplatky počínaje a náklady dalších zbytečných řízení konče. Na místě je podle mého názoru metodický pokyn magistrátu, který změní zavedenou praxi úřadů.“ navrhuje Fadrný. Jak brněnské úřady plní své zákonné povinnosti vůči ekologickým občanským sdružením, monitorovalo NESEHNUTI ve své analýze vydané v roce 2007 (k dispozici ZDE). Z ní vyplynulo, že jen 56% z orgánů ochrany přírody při brněnských úřadech městských částí plnilo ve sledovaném období své zákonné povinnosti týkající se informování ekologických občanských sdružení. Ještě hůře z analýzy vyšly stavební úřady v Brně, kdy 70% z nich neinformovalo ekologická sdružení o zahajovaných řízeních při kterých mohly být dotčeny zájmy přírody a krajiny. Pokud jde o plnění ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, splnilo zákonné povinnosti pouze 64% orgánů ochrany přírody a jen 48% stavebních úřadů. „Analýzu jsme zpracovali také pro potřebu odpovědných úředníků magistrátu, kteří chtěli, abychom svá tvrzení, že úřady porušují zákon, nějak doložili. Když jsme tak udělali a navrhli i možná řešení, reakcí ze strany magistrátních úředníků bylo mlčení – na náš dopis, analýzu a návrhy se nám nedostalo ani zdvořilostní odpovědi“ vyjmenovává problémy při komunikaci s úřadem Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Více informací :

Milan Štefanec (605 239 579) a Jiří Koželouh (723 559 495), NESEHNUTÍ

Zobrazeno 1x

NESEHNUTÍ: ekoporadna pomáhala v roce 2007

Z dnešní rekapitulace vyplynulo, že Ekoporadnu NESEHNUTÍ (která je jednou z kampaní občanského sdružení NESEHNUTÍ) využívá čím dál více lidí, jenž potřebují pomoci a poradit v oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2007 to bylo již 445 dotazů a odpovědí což je o 25% více než v roce 2006. Kontaktovat ekoporadnu bylo možné pomocí e-mailu (ekoporadna@nesehnuti.cz), telefonu (544 214 144) nebo webového rozhraní (http://ekobrana.cz). Jak si žádá dnešní doba – většina dotazů a žádostí o pomoc přišla e-mailem (celkem 295 e-mailů). Dále klienti a klientky využívali telefonu (107 telefonátů), osobních návštěv (41) a obdrželi jsme i 2 klasické papírové dopisy. „Elektronická komunikace je efektivní, levná a umožňuje nám rozumné rozvržení práce. Na druhou stranu naše závislost na moderní technice nás při výpadku e-mailů v závěru roku odřízla od nedočkavých tazatelů a tazatelek,“ s povzdechem dodává koordinátor ekoporadny Jiří Koželouh. Téma problémů a dotazů se koncentrovalo zejména na ochranu přírody (121 dotazů) a účast veřejnosti v rozhodování o životním prostředí (164 dotazů). Další dotazy byly z oblasti odpadů (38), ochrany ovzduší (35), ochrany a tvorby zeleně (32). Zbytek tazatelů/ek potřeboval pomoci v ostatních oblastech jako je šetření energiemi a obnovitelné zdroje, ochran zvířat proti týrání apod. Mezi klienty/kami ekoporadny převažovala veřejnost (cca 300 dotazů). Zbytek se skládal ze studujících, pracovníků a pracovnic veřejné správy, podnikatelské sféry, zástupců a zástupkyň médií apod. Ekoporadna zaznamenala v roce 2007 několik úspěchů. Pomohli jsme občanům a občankám v ustanovení biokoridoru a biocentra v územním plánu obce, pomohli jsme provést několik desítek lidí úřadním labyrintem při ochraně životního prostředí apod. Ekoporadna v roce 2007 také dále provozovala a rozšířila webové stránky http://ekobrana.cz. Na nich mají občané a občanky z Jihomoravského kraje možnost hlouběji se informovat a zapojit se do rozhodování o projektech, které mohou zásadním způsobem ovlivnit jejich životní prostředí. Na stránky navazuje měsíční infoservis životního prostředí, který shrnuje nejdůležitější informace z ekobrány.cz. „Smyslem provozu stránek i infoservisu je zlepšit informovanost veřejnosti a umožnit aktivním občanům a občankám účastnit se na rozhodování o projektech a koncepcích, které ovlivňují život každého z nás,“ vysvětluje smysl projektu Zora Javorská z NESEHNUTÍ. V rámci Ekologické poradny se dále rozvíjí téma ochrany přírody a životního prostředí v územním plánování. V roce 2007 jsme uspořádali seminář pro odborníky a odbornice i veřejnou besedu s německým hostem o územním plánování v Německu. Vydali jsme odbornou publikaci „Udržitelné plánování území“, která se zabývá environmentálními aspekty využívání plánování. V praktické oblasti jsme připomínkovali novou verzi návrhu „Zadání územního plánu Brna“ a dva soubory změn stávajícího územního plánu Brna. Přispěli jsme k pozastavení nebezpečného návrhu na vyčlenění ploch vnitrobloků v obytných domech pro parkování automobilů. Stávající úprava umožňuje využít vnitrobloky v Brně pro rekreaci (hřiště, zahrady) a zeleň a parkování může být pouze podzemní. Je jasné, že umožnění takové změny by vedlo k invazi automobilů do vnitrobloků a likvidaci často kvalitních stromů a keřů. Fungování ekologické poradny NESEHNUTÍ a všech jejích aktivit v roce 2007 bylo možné díky projektu „Doplnění sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji“, Nadaci Partnerství a díky grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Zobrazeno 1x

Multicentrum v Žabovřeskách čelí odvoláním

Pozemky na nichž je záměr Multicentra plánován patří z vetší části Statutárnímu městu Brnu. Developerská firma (Fuertes development, s.r.o.) uzavřela s městem Brnem smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Platnost smlouvy vypršela dne 16. srpna 2007 neboť developer do tohoto termínu nezískal nezbytná povolení ke stavbě. Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání odmítlo jednat o prodloužení smlouvy a smlouva je tak neplatná.

„Přes tuto skutečnost vydal stavební úřad rozhodnutí o umístění stavby a dopustil se tak porušení stavebního zákona. Jde o nezákonný postup, který nesmí být tolerován. Podali jsme odvolání,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

Záměr Multicentra v Žabovřeskách je velmi kontroverzní a případné výstavbě by padla za oběť stromová alej a část zelené plochy, bylo by nutné odklonit cyklostezku a záměr by způsobil nárůst dopravy. Podle NESEHNUTÍ je navíc projekt v rozporu s platným územním plánem, neboť přesahuje stavebním objektem do plochy zeleně. NESEHNUTÍ zpracovalo materiál pro brněnské zastupitele, který analyzuje jak současnou situaci kolem projektu, tak upozorňuje na negativní dopady jeho realizace.

Záměr kritizují místní občané a občanky, bydlící v blízkých domech, jenž sestavili petici a obrátili se dopisem i na primátora města Brna. „Nesouhlasíme s realizací zbytečného projektu, který přinese nárůst dopravy, likviduje zelené plochy a poškodí tak naše životní prostředí,“ komentuje záměr místní obyvatelka Tamara Kotalová.

Likvidace zelené plochy u zdravotního střediska a snížení úrovně parkoviště o 2 metry neuspokojivým způsobem změní přístup k sousednímu Zdravotnímu středisku (na malé vzdálenosti a ve zúženém prostoru bude nutné překonat třímetrový výškový rozdíl). Řešení záměru by znemožnilo jednoduchý přístup návštěvníkům zdravotního střediska a to zejména rodičům s kočárky, osobám na invalidním vozíku, starším lidem a zkomplikuje též příjezd sanitek. Dotazem na vedení zdravotního střediska bylo zjištěno, že jeho vedení podává odvolání proti územního rozhodnutí a požaduje projekt přepracovat.

Vzhledem k situaci a k nezákonnému postupu stavebního úřadu Brno-Žabovřesky podávají odvolání také skupina obyvatel Žabovřesk a občanská sdružení NESEHNUTÍ a Ekologický institut Veronica a požadují zrušení územního rozhodnutí. Odvoláními se bude zabývat Magistrát města Brna.

Záměr Multicentra kritizuje žabovřeský zastupitel za Stranu Zelených a ředitel Hnutí DUHA Petr Machálek, který dodává: „Postoj dotčených občanů a sousedního zdravotního střediska, existence prodejny v blízkosti záměru, komplikace v dopravě, omezení pěšího pohybu v centrálním veřejném prostoru naší městské části, zhoršení životního prostředí a pohody bydlení– to vše jsou pádné důvody, aby se vedení městské části Brno-Zabovřesky proti nesmyslnému záměru postavilo a odmítlo jej. Tato kauza navíc dokumentuje absenci jakékoliv strategie v oblasti obchodních center v naší městské části i celém Brně.“


Více informací:

Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ – 723 559 495, Petr Machálek – ředitel Hnutí DUHA a zastupitel – 777 308 113, Tamara Kotalová – 776 802 302, Zita Zapadlová – Ekologický institut Veronica – 737 477 319

http://ekobrana.cz/index.shtml?apc=2004185p-1

Zobrazeno 6x