ODKAZY

Níže najdete odkazy na zajímavé stránky související s tematikou rozvoje a dopadů velkých nákupních center.

 

Odkazy na spřátelené stránky

 

BRNO V AKCI
Kampaň NESEHNUTÍ jejímž cílem je zajistit, aby v Brně fungovala pestrá sít prodejen různých typů, dostupných pro všechny obyvatele a obyvatelky všech městských částí. Prostředkem k podpoře malých obchodů a k omezení další nekontrolované expanze velkých nákupních center má být Územní plán města Brna.

 

Houby Market
Informační web o aktivitách proti plánované výstavbě hobby marketu v centru Břeclavi.

 

Letná sobě!
Nezávislá iniciativa Letná sobě! se pokouší pojmenovat hlavní problémy dnešní Letné a otevřít v diskusích cestu k jejich řešení.

 

Občanské sdružení KULTURÁ(K) VÍTĚZÍ
Sdružení občanů města Plzně kteří mají společní cíl, a to: ohradit se proti záměru výstavby obchodního centra Aréna na místě Domu kultury Inwest bez jakékoliv ekvivalentní náhrady za kulturu. Sdružení začalo fungovat v březnu roku 2011.

 

Občanské sdružení PRO KLADNO
V současné době se nejvíce zabývá kauzou plánovaného obchodního a zábavního komplexu CENTRAL KLADNO. Protože se obává vážných negativních dopadů realizace tohoto záměru na život v Kladně, snaží se zákonnými prostředky výstavbě komplexu zabránit.

 

Občanské sdružení Klidné Ivanovice
Sdružení je dobrovolným nepolitickým zájmovým sdružením občanů, majícím za cíl zabránit nebo minimalizovat výstavbu průmyslových, dopravních a jinak znehodnocujících staveb kvalitu životního prostředí a bydlení v Brně – Ivanovicích. V této době „bojuje“ občanské sdružení proti plánované výstavbě Hobby marketu v Brně-Ivanovicích.

 

Sdružení za rozvoj Ivanovic
Sdružení se věnuje dění v městké části Brno – Ivanovice a aktivně se zapojuje do aktivit proti plánované výstavbě hobbymarketu Bauhaus a dalších nákupních center v této brněnské městské části.

 

Občanské sdružení „Horní náměstí“
Volné účelové sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje stejné či podobné smýšlení o nezbytnosti ochrany přírody a krajiny a zachování zdravé kvality bydlení v Bystrci II, jakož i v širšim okolí této lokality. Všichni členové sdružení se na základě své svobodné vůle hodlají zasazovat o zachování zdravého životního prostředí, ochranu veřejného zdraví a zachování nejvyšší kvality bydlení v uvedených lokalitách a usilovat, aby tyto hodnoty nebyly narušovány při rozvoji podnikání a výstavby.

 

Občanské sdružení LIDÉ PROTI LIDLU
Cíle sdružení jsou ochrana přírody a krajiny, ochrana vod a životního prostředí, ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech, ochrana území a staveb, ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny, ochrana zeleně v Žamberku včetně péče o území podle principů trvale udržitelného rozvoje. Krátkodobým cílem občanského sdružení je zrušit principům odporující záměr výstavby supermarketu LIDL na Náměstí Generála Knopa v Žamberku, a to v souladu s environmentálními a urbanistickými požadavky.

 
Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, jehož základním cílem je přispívání k ochraně kulturního dědictví, životního prostředí, zdravých životních podmínek ve městě Opavě a jeho okolí, a s ním spojená informační, poradenská a publikační činnost.
 
 
Občanské sdružení Věc Opava
Hlavní cíle sdružení jsou prosazování principů občanské společnosti, trvale udržitelného způsobu rozvoje města Opavy a věcné veřejné diskuse týkající se současné architektury a nakládání s veřejným prostorem.
 
 
Za sebevědomé Tišnovsko
Občanské sdružení které mj. vede kampaň s cílem upozornit na negativní vlivy nadnárodních řetězců na kvalitu života místních obyvatel, zapojit v co nejširší míře veřejnost do diskuze a připomínkovat všechny vznikající stavby s ohledem na životní prostředí a krajinu.
 
 
Občanské sdružení Za starou Ostravu bylo založeno v únoru roku 2002. U jeho zrodu stála obava z překotných změn charakteru města souvisejících s útlumem těžby a těžkého průmyslu v 90. letech. Cílem sdružení je ochrana památek v Ostravě, sledování proměn města, vyjadřování se k stávajícím objektům či novostavbám a v případě ohrožení památek či specifické tváře města a jeho okolí činit vše pro jejich záchranu.
 

Občanské sdružení SENOVÁ

Sdružení bylo založeno s cílem ochrany zájmů občanů bydlících v lokalitě Šumperk – Dolní Temenice. Hlavním úkolem sdružení je zamezení změny územního plánu a zabránění výstavby a provozu staveb občanské vybavenosti typu : nákupní centrum –  hypermarket, supermarket apod., velkoplošných parkovišť, průmyslové výstavby v lokalitě.
 
 
Občanské sdružení Zdravý život
Sdružení vzniklo na počátku roku 1999 zejména jako odezva na záměr výstavby obchodního centra Eden v gigantickém pojetí v exponovaném místě u silně frekventované křižovatky Vršovická-Bělocerkevská-U Slavie. Pozemky vybrané k zástavbě zahrnovali i park. Základním cílem činnosti Zdravého života je ochrana přírody a krajiny, zabránit devastaci prostředí městské části umisťováním dalších průmyslových a jiných nevhodných objektů ale podporovat rozvoj oblasti v rámci únosnosti území.
 

Hnutí DUHA Olomouc

Olomoucká pobočka Hnutí DUHA se dlouhodobě zabývá problematikou super- a hypermarketů. Protože tyto stavby mají negativní vliv na životní prostředí, připomínkuje řadu kontroverzních záměrů. V minulosti se jí povedlo v rámci iniciativy „Občané proti paláci Morava“ zabránit výstavbě obřího obchodního domu v prostoru olomoucké Tržnice. Po vytrvalých protestech investor – navzdory zájmu města – nakonec od záměru odstoupil.

 

Děti Země Plzeň
Plzeňská pobočka Dětí Země se zaměřuje na odbornou pomoc občanům a občanským sdružením zabývajícím se ochranou životního prostředí (jedná se především o řešení jednotlivých „ekologických“ kauz nebo jednorázové poradenství) a účast ve správních řízeních (především kácení dřevin na území města Plzně, vybrané zásahy do významných krajinných prvků a krajinného rázu v Plzeňském kraji). Iniciovala kampaň reagujicí na nelegální kácení stromů v blízkosti staveb nebo už postavených supermarketů firmy Lidl. Touto kampaní Děti Země přiměly Lidl k vysazení 1020 nových stromů, tj. desetinásobku stromů pokácených. 

 
SOS – Sdružení obrany spotřebitelů
Posláním sdružení je především obhajoba spotřebitelských práv. Hlavními prioritami je spotřebitelské vzdělávání, shromažďování, zpracovávání a šíření informací souvisejících s ochranou spotřebitele. S tím souvisí i vydávání dvouměsíčníku SOS magazínu pro spotřebitele, který informuje o právech spotřebitelů, činnosti SOS, kauzách a o novinkách v oblasti ochrany spotřebitele. Velkým podílem se věnujeme poradenské činnosti, která umožňuje spotřebitelům operativně konzultovat své problémy.
 
 
Stránky Sdružení občanů Neratovic, které vystupuje proti záměru výstavby hypermarketu Tesco

 

 
 
 
Asociace svobodných odborů České republiky
 
Odborový svaz pracovníků obchodu (OSPO), který se mj. zabývá dodržováním práv záměstnanců v hyper a super marketech.

 
 

   

 
 
informační server projektu Občanská společnost. Server nabízí přehled nástrojů, které občan může využít při snaze ovlivňovat běh věcí veřejných, a rady, jak překonávat překážky (např. nedostatek informací, nerovné postavení), na které při občanské angažovanosti může narazit. Pokud chcete žádat po úřadu informace, založit občanské sdružení, sepsat petici – na vše najdete podrobný a srozumitelný návod právě zde.
 

 
 
Související odkazy
 

Zobrazeno 11x