ODKAZY

Níže najdete odkazy na zajímavé stránky související s tematikou rozvoje a dopadů velkých nákupních center.

 

Odkazy na spřátelené stránky

 

BRNO V AKCI
Kampaň NESEHNUTÍ jejímž cílem je zajistit, aby v Brně fungovala pestrá sít prodejen různých typů, dostupných pro všechny obyvatele a obyvatelky všech městských částí. Prostředkem k podpoře malých obchodů a k omezení další nekontrolované expanze velkých nákupních center má být Územní plán města Brna.

 

Houby Market
Informační web o aktivitách proti plánované výstavbě hobby marketu v centru Břeclavi.

 

Letná sobě!
Nezávislá iniciativa Letná sobě! se pokouší pojmenovat hlavní problémy dnešní Letné a otevřít v diskusích cestu k jejich řešení.

 

Občanské sdružení KULTURÁ(K) VÍTĚZÍ
Sdružení občanů města Plzně kteří mají společní cíl, a to: ohradit se proti záměru výstavby obchodního centra Aréna na místě Domu kultury Inwest bez jakékoliv ekvivalentní náhrady za kulturu. Sdružení začalo fungovat v březnu roku 2011.

 

Občanské sdružení PRO KLADNO
V současné době se nejvíce zabývá kauzou plánovaného obchodního a zábavního komplexu CENTRAL KLADNO. Protože se obává vážných negativních dopadů realizace tohoto záměru na život v Kladně, snaží se zákonnými prostředky výstavbě komplexu zabránit.

 

Občanské sdružení Klidné Ivanovice
Sdružení je dobrovolným nepolitickým zájmovým sdružením občanů, majícím za cíl zabránit nebo minimalizovat výstavbu průmyslových, dopravních a jinak znehodnocujících staveb kvalitu životního prostředí a bydlení v Brně – Ivanovicích. V této době „bojuje“ občanské sdružení proti plánované výstavbě Hobby marketu v Brně-Ivanovicích.

 

Sdružení za rozvoj Ivanovic
Sdružení se věnuje dění v městké části Brno – Ivanovice a aktivně se zapojuje do aktivit proti plánované výstavbě hobbymarketu Bauhaus a dalších nákupních center v této brněnské městské části.

 

Občanské sdružení „Horní náměstí“
Volné účelové sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje stejné či podobné smýšlení o nezbytnosti ochrany přírody a krajiny a zachování zdravé kvality bydlení v Bystrci II, jakož i v širšim okolí této lokality. Všichni členové sdružení se na základě své svobodné vůle hodlají zasazovat o zachování zdravého životního prostředí, ochranu veřejného zdraví a zachování nejvyšší kvality bydlení v uvedených lokalitách a usilovat, aby tyto hodnoty nebyly narušovány při rozvoji podnikání a výstavby.

 

Občanské sdružení LIDÉ PROTI LIDLU
Cíle sdružení jsou ochrana přírody a krajiny, ochrana vod a životního prostředí, ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech, ochrana území a staveb, ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny, ochrana zeleně v Žamberku včetně péče o území podle principů trvale udržitelného rozvoje. Krátkodobým cílem občanského sdružení je zrušit principům odporující záměr výstavby supermarketu LIDL na Náměstí Generála Knopa v Žamberku, a to v souladu s environmentálními a urbanistickými požadavky.

 
Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, jehož základním cílem je přispívání k ochraně kulturního dědictví, životního prostředí, zdravých životních podmínek ve městě Opavě a jeho okolí, a s ním spojená informační, poradenská a publikační činnost.
 
 
Občanské sdružení Věc Opava
Hlavní cíle sdružení jsou prosazování principů občanské společnosti, trvale udržitelného způsobu rozvoje města Opavy a věcné veřejné diskuse týkající se současné architektury a nakládání s veřejným prostorem.
 
 
Za sebevědomé Tišnovsko
Občanské sdružení které mj. vede kampaň s cílem upozornit na negativní vlivy nadnárodních řetězců na kvalitu života místních obyvatel, zapojit v co nejširší míře veřejnost do diskuze a připomínkovat všechny vznikající stavby s ohledem na životní prostředí a krajinu.
 
 
Občanské sdružení Za starou Ostravu bylo založeno v únoru roku 2002. U jeho zrodu stála obava z překotných změn charakteru města souvisejících s útlumem těžby a těžkého průmyslu v 90. letech. Cílem sdružení je ochrana památek v Ostravě, sledování proměn města, vyjadřování se k stávajícím objektům či novostavbám a v případě ohrožení památek či specifické tváře města a jeho okolí činit vše pro jejich záchranu.
 

Občanské sdružení SENOVÁ

Sdružení bylo založeno s cílem ochrany zájmů občanů bydlících v lokalitě Šumperk – Dolní Temenice. Hlavním úkolem sdružení je zamezení změny územního plánu a zabránění výstavby a provozu staveb občanské vybavenosti typu : nákupní centrum –  hypermarket, supermarket apod., velkoplošných parkovišť, průmyslové výstavby v lokalitě.
 
 
Občanské sdružení Zdravý život
Sdružení vzniklo na počátku roku 1999 zejména jako odezva na záměr výstavby obchodního centra Eden v gigantickém pojetí v exponovaném místě u silně frekventované křižovatky Vršovická-Bělocerkevská-U Slavie. Pozemky vybrané k zástavbě zahrnovali i park. Základním cílem činnosti Zdravého života je ochrana přírody a krajiny, zabránit devastaci prostředí městské části umisťováním dalších průmyslových a jiných nevhodných objektů ale podporovat rozvoj oblasti v rámci únosnosti území.
 

Hnutí DUHA Olomouc

Olomoucká pobočka Hnutí DUHA se dlouhodobě zabývá problematikou super- a hypermarketů. Protože tyto stavby mají negativní vliv na životní prostředí, připomínkuje řadu kontroverzních záměrů. V minulosti se jí povedlo v rámci iniciativy „Občané proti paláci Morava“ zabránit výstavbě obřího obchodního domu v prostoru olomoucké Tržnice. Po vytrvalých protestech investor – navzdory zájmu města – nakonec od záměru odstoupil.

 

Děti Země Plzeň
Plzeňská pobočka Dětí Země se zaměřuje na odbornou pomoc občanům a občanským sdružením zabývajícím se ochranou životního prostředí (jedná se především o řešení jednotlivých „ekologických“ kauz nebo jednorázové poradenství) a účast ve správních řízeních (především kácení dřevin na území města Plzně, vybrané zásahy do významných krajinných prvků a krajinného rázu v Plzeňském kraji). Iniciovala kampaň reagujicí na nelegální kácení stromů v blízkosti staveb nebo už postavených supermarketů firmy Lidl. Touto kampaní Děti Země přiměly Lidl k vysazení 1020 nových stromů, tj. desetinásobku stromů pokácených. 

 
SOS – Sdružení obrany spotřebitelů
Posláním sdružení je především obhajoba spotřebitelských práv. Hlavními prioritami je spotřebitelské vzdělávání, shromažďování, zpracovávání a šíření informací souvisejících s ochranou spotřebitele. S tím souvisí i vydávání dvouměsíčníku SOS magazínu pro spotřebitele, který informuje o právech spotřebitelů, činnosti SOS, kauzách a o novinkách v oblasti ochrany spotřebitele. Velkým podílem se věnujeme poradenské činnosti, která umožňuje spotřebitelům operativně konzultovat své problémy.
 
 
Stránky Sdružení občanů Neratovic, které vystupuje proti záměru výstavby hypermarketu Tesco

 

 
 
 
Asociace svobodných odborů České republiky
 
Odborový svaz pracovníků obchodu (OSPO), který se mj. zabývá dodržováním práv záměstnanců v hyper a super marketech.

 
 

   

 
 
informační server projektu Občanská společnost. Server nabízí přehled nástrojů, které občan může využít při snaze ovlivňovat běh věcí veřejných, a rady, jak překonávat překážky (např. nedostatek informací, nerovné postavení), na které při občanské angažovanosti může narazit. Pokud chcete žádat po úřadu informace, založit občanské sdružení, sepsat petici – na vše najdete podrobný a srozumitelný návod právě zde.
 

 
 
Související odkazy
 

Zobrazeno 2x

Soud: brněnské úřady opakovaně porušily zákon

Nejvýše se spor NESEHNUTÍ a brněnských úřadů (stavebního úřadu Královo Pole a Magistrátu města Brna) dostal na začátku roku 2007, kdy Nejvyšší správní soud svým konečným rozsudkem potvrdil předchozí rozhodnutí Krajského soudu. V něm soud označil fakt, že NESEHNUTÍ nebylo připuštěno jako účastník územního řízení na výstavbu hypermarketu Carrefour v Králově Poli za protizákonou a vydané kladné územní rozhodnutí zrušil. Rozsudek Nejvyššího správního soudu k nalezení ZDE. Nyní Krajský soud v Brně vydal další dva rozsudky, ve kterých konstatuje, že i další rozhodnutí úřadů brněnských městských částí i brněnského magistrátu vůči NESEHNUTÍ jsou protizákonná (texty obou rozsudků jsou k dispozici ZDE a ZDE. V jednom případě se jednalo o nezákonné vyloučení NESEHNUTÍ ze stavebního řízení na výstavbu supermarketu Kaufland v Židenicích (té navíc předcházelo nezákonné pokácení 140 stromů). Krajský soud na adresu židenického stavebního úřadu a magistrátu konstatoval, že „…tím že správní orgány nedaly žalobci (NESEHNUTÍ) možnost účastnit se stavebního řízení, došlo k podstatnému porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, které mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé“. Tímto rozsudkem také soud zrušil vydané stavební povolení supermarketu Kaufland. V druhém případě soud opět označil za nezákonný postup stavebního úřadu v Králově Poli a brněnského magistrátu. Porušení zákona se oba úřadu dopustily tím, že odmítnuly poskytnout NESEHNUTÍ informace ze spisu, které se týkaly výstavby hypermarketu Carrefour v Králově Poli. Chování úřadu soud klasifikoval slovy: „Z důvodu, že je neposkytl, porušil zákon č. 106/1999 Sb. a v důsledku toho i ústavně zaručené právo vymezené v čl. 17 Listiny“. Rozsudkem pak soud vrátil věc úřadům k dalšímu řízení, ve kterém jsou tyto orgány vázány právním názorem soudu. „Tyto rozsudky potvrzují, že postup brněnských úřadů, kterým brání občanům a jejich sdružením v přístupu k informacím či blokují jejich účast v rozhodovacích procesech je nezákonný. To že takových rozsudků již máme několik, dokazuje, že se nejedná o nahodilé případy, ale o systematický postup úředníků“ komentuje chování správních orgánů v Brně Milan Štefanec z NESEHNUTÍ. „Zvláště v případě neposkytnutí informací je postup úřadů zarážející. Místo aby poslaly pár listů s požadovanými informacemi, vymýšlely důvody proč informace neposkytnout, připravovaly zamítavá rozhodnutí, vyjádření k soudu, který je navíc odsoudil nejen k poskytnutí informací, ale ješte zaplacení soudních výloh v řádů tisíců korun“ dodává k postupu úředníků Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ. Nesouhlas s postupem úřadů sdílí i právník Ekologického právního servisu Martin Fadrný. „Úřady rozhodovaly za zavřenými dveřmi o kontroverzních stavbách. V tuto chvíli nezákonnost jejich postupu potvrdil soud. Úředníci tak zkomplikovali právní postavení stavby – stavba teď němá pravomocné stavební povolení. Navíc celou věc prodražili – soudními poplatky počínaje a náklady dalších zbytečných řízení konče. Na místě je podle mého názoru metodický pokyn magistrátu, který změní zavedenou praxi úřadů.“ navrhuje Fadrný. Jak brněnské úřady plní své zákonné povinnosti vůči ekologickým občanským sdružením, monitorovalo NESEHNUTI ve své analýze vydané v roce 2007 (k dispozici ZDE). Z ní vyplynulo, že jen 56% z orgánů ochrany přírody při brněnských úřadech městských částí plnilo ve sledovaném období své zákonné povinnosti týkající se informování ekologických občanských sdružení. Ještě hůře z analýzy vyšly stavební úřady v Brně, kdy 70% z nich neinformovalo ekologická sdružení o zahajovaných řízeních při kterých mohly být dotčeny zájmy přírody a krajiny. Pokud jde o plnění ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, splnilo zákonné povinnosti pouze 64% orgánů ochrany přírody a jen 48% stavebních úřadů. „Analýzu jsme zpracovali také pro potřebu odpovědných úředníků magistrátu, kteří chtěli, abychom svá tvrzení, že úřady porušují zákon, nějak doložili. Když jsme tak udělali a navrhli i možná řešení, reakcí ze strany magistrátních úředníků bylo mlčení – na náš dopis, analýzu a návrhy se nám nedostalo ani zdvořilostní odpovědi“ vyjmenovává problémy při komunikaci s úřadem Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

Více informací :

Milan Štefanec (605 239 579) a Jiří Koželouh (723 559 495), NESEHNUTÍ

Zobrazeno 1x

NESEHNUTÍ: ekoporadna pomáhala v roce 2007

Z dnešní rekapitulace vyplynulo, že Ekoporadnu NESEHNUTÍ (která je jednou z kampaní občanského sdružení NESEHNUTÍ) využívá čím dál více lidí, jenž potřebují pomoci a poradit v oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2007 to bylo již 445 dotazů a odpovědí což je o 25% více než v roce 2006. Kontaktovat ekoporadnu bylo možné pomocí e-mailu (ekoporadna@nesehnuti.cz), telefonu (544 214 144) nebo webového rozhraní (http://ekobrana.cz). Jak si žádá dnešní doba – většina dotazů a žádostí o pomoc přišla e-mailem (celkem 295 e-mailů). Dále klienti a klientky využívali telefonu (107 telefonátů), osobních návštěv (41) a obdrželi jsme i 2 klasické papírové dopisy. „Elektronická komunikace je efektivní, levná a umožňuje nám rozumné rozvržení práce. Na druhou stranu naše závislost na moderní technice nás při výpadku e-mailů v závěru roku odřízla od nedočkavých tazatelů a tazatelek,“ s povzdechem dodává koordinátor ekoporadny Jiří Koželouh. Téma problémů a dotazů se koncentrovalo zejména na ochranu přírody (121 dotazů) a účast veřejnosti v rozhodování o životním prostředí (164 dotazů). Další dotazy byly z oblasti odpadů (38), ochrany ovzduší (35), ochrany a tvorby zeleně (32). Zbytek tazatelů/ek potřeboval pomoci v ostatních oblastech jako je šetření energiemi a obnovitelné zdroje, ochran zvířat proti týrání apod. Mezi klienty/kami ekoporadny převažovala veřejnost (cca 300 dotazů). Zbytek se skládal ze studujících, pracovníků a pracovnic veřejné správy, podnikatelské sféry, zástupců a zástupkyň médií apod. Ekoporadna zaznamenala v roce 2007 několik úspěchů. Pomohli jsme občanům a občankám v ustanovení biokoridoru a biocentra v územním plánu obce, pomohli jsme provést několik desítek lidí úřadním labyrintem při ochraně životního prostředí apod. Ekoporadna v roce 2007 také dále provozovala a rozšířila webové stránky http://ekobrana.cz. Na nich mají občané a občanky z Jihomoravského kraje možnost hlouběji se informovat a zapojit se do rozhodování o projektech, které mohou zásadním způsobem ovlivnit jejich životní prostředí. Na stránky navazuje měsíční infoservis životního prostředí, který shrnuje nejdůležitější informace z ekobrány.cz. „Smyslem provozu stránek i infoservisu je zlepšit informovanost veřejnosti a umožnit aktivním občanům a občankám účastnit se na rozhodování o projektech a koncepcích, které ovlivňují život každého z nás,“ vysvětluje smysl projektu Zora Javorská z NESEHNUTÍ. V rámci Ekologické poradny se dále rozvíjí téma ochrany přírody a životního prostředí v územním plánování. V roce 2007 jsme uspořádali seminář pro odborníky a odbornice i veřejnou besedu s německým hostem o územním plánování v Německu. Vydali jsme odbornou publikaci „Udržitelné plánování území“, která se zabývá environmentálními aspekty využívání plánování. V praktické oblasti jsme připomínkovali novou verzi návrhu „Zadání územního plánu Brna“ a dva soubory změn stávajícího územního plánu Brna. Přispěli jsme k pozastavení nebezpečného návrhu na vyčlenění ploch vnitrobloků v obytných domech pro parkování automobilů. Stávající úprava umožňuje využít vnitrobloky v Brně pro rekreaci (hřiště, zahrady) a zeleň a parkování může být pouze podzemní. Je jasné, že umožnění takové změny by vedlo k invazi automobilů do vnitrobloků a likvidaci často kvalitních stromů a keřů. Fungování ekologické poradny NESEHNUTÍ a všech jejích aktivit v roce 2007 bylo možné díky projektu „Doplnění sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji“, Nadaci Partnerství a díky grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Zobrazeno 0x

Multicentrum v Žabovřeskách čelí odvoláním

Pozemky na nichž je záměr Multicentra plánován patří z vetší části Statutárnímu městu Brnu. Developerská firma (Fuertes development, s.r.o.) uzavřela s městem Brnem smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Platnost smlouvy vypršela dne 16. srpna 2007 neboť developer do tohoto termínu nezískal nezbytná povolení ke stavbě. Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání odmítlo jednat o prodloužení smlouvy a smlouva je tak neplatná.

„Přes tuto skutečnost vydal stavební úřad rozhodnutí o umístění stavby a dopustil se tak porušení stavebního zákona. Jde o nezákonný postup, který nesmí být tolerován. Podali jsme odvolání,“ říká Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

Záměr Multicentra v Žabovřeskách je velmi kontroverzní a případné výstavbě by padla za oběť stromová alej a část zelené plochy, bylo by nutné odklonit cyklostezku a záměr by způsobil nárůst dopravy. Podle NESEHNUTÍ je navíc projekt v rozporu s platným územním plánem, neboť přesahuje stavebním objektem do plochy zeleně. NESEHNUTÍ zpracovalo materiál pro brněnské zastupitele, který analyzuje jak současnou situaci kolem projektu, tak upozorňuje na negativní dopady jeho realizace.

Záměr kritizují místní občané a občanky, bydlící v blízkých domech, jenž sestavili petici a obrátili se dopisem i na primátora města Brna. „Nesouhlasíme s realizací zbytečného projektu, který přinese nárůst dopravy, likviduje zelené plochy a poškodí tak naše životní prostředí,“ komentuje záměr místní obyvatelka Tamara Kotalová.

Likvidace zelené plochy u zdravotního střediska a snížení úrovně parkoviště o 2 metry neuspokojivým způsobem změní přístup k sousednímu Zdravotnímu středisku (na malé vzdálenosti a ve zúženém prostoru bude nutné překonat třímetrový výškový rozdíl). Řešení záměru by znemožnilo jednoduchý přístup návštěvníkům zdravotního střediska a to zejména rodičům s kočárky, osobám na invalidním vozíku, starším lidem a zkomplikuje též příjezd sanitek. Dotazem na vedení zdravotního střediska bylo zjištěno, že jeho vedení podává odvolání proti územního rozhodnutí a požaduje projekt přepracovat.

Vzhledem k situaci a k nezákonnému postupu stavebního úřadu Brno-Žabovřesky podávají odvolání také skupina obyvatel Žabovřesk a občanská sdružení NESEHNUTÍ a Ekologický institut Veronica a požadují zrušení územního rozhodnutí. Odvoláními se bude zabývat Magistrát města Brna.

Záměr Multicentra kritizuje žabovřeský zastupitel za Stranu Zelených a ředitel Hnutí DUHA Petr Machálek, který dodává: „Postoj dotčených občanů a sousedního zdravotního střediska, existence prodejny v blízkosti záměru, komplikace v dopravě, omezení pěšího pohybu v centrálním veřejném prostoru naší městské části, zhoršení životního prostředí a pohody bydlení– to vše jsou pádné důvody, aby se vedení městské části Brno-Zabovřesky proti nesmyslnému záměru postavilo a odmítlo jej. Tato kauza navíc dokumentuje absenci jakékoliv strategie v oblasti obchodních center v naší městské části i celém Brně.“


Více informací:

Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ – 723 559 495, Petr Machálek – ředitel Hnutí DUHA a zastupitel – 777 308 113, Tamara Kotalová – 776 802 302, Zita Zapadlová – Ekologický institut Veronica – 737 477 319

http://ekobrana.cz/index.shtml?apc=2004185p-1

Zobrazeno 4x

O supermarketu rozhodnou zastupitelé

Pozemky na nichž je záměr Multicentra plánován patří z vetší části Statutárnímu městu Brnu. Developerská firma (Fuertes development, s.r.o.) uzavřela s městem Brnem smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Platnost smlouvy vypršela dne 16. srpna 2007 neboť developer do tohoto termínu nezískal nezbytná povolení ke stavbě. Zastupitelstvo města Brna bude dnes rozhodovat o tom, jestli smlouvu prodlouží a umožní tak realizaci záměru, či nikoliv.

„Zástupci samosprávy často veřejně prohlašují, že jsou si vědomi negativních dopadů další expanze nákupních center, ale jedním dechem dodávají, že ji nemohou ovlivňovat. V tomto případě však rozhodnutí o zeleni, cyklostezce či dalším supermarketu a nárůstu dopravy leží na bedrech brněnských zastupitelů,“ komentuje situaci Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

NESEHNUTÍ zpracovalo materiál (viz příloha) pro brněnské zastupitele, který analyzuje jak současnou situaci kolem projektu, tak upozorňuje na negativní dopady jeho realizace. Tento materiál obdrží všichni zastupitelé jako podklad pro hlasování o bodu číslo 79 (Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy se společností Fuertes development, s.r.o.). Na zastupitele se formou dopisu a petice se 129 podpisy obrátili také občané bydlící v nejbližším okolí navrhovaného multicentra a požadují, aby město smlouvu neprodlužovalo. „Zmenšit plochu zeleně nejen o výběh pro psy, který je hojně využíván obyvateli Žabovřesk a navíc vykácet vzrostlou stromovou alej? Zvýšit dopravu, která bude ohrožovat místní obyvatele, zvláště seniory a malé děti z přilehlých školek? Nárůst škodlivin a prachu v ovzduší a to vše jen kvůli dalšímu supermarketu? To považuji opravdu za nevhodné a za naprosto zbytečné.“ říká místní obyvatelka a signatářka dopisu Tamara Kotalová.

S jejími slovy souhlasí i žabovřeský zastupitel a ředitel Hnutí DUHA Petr Machálek: „Vývoj celé kauzy aktivně sleduji a věřím, že brněnské zastupitelstvo dnes využije příležitost dát přednost pohodě bydlení před nepotřebným záměrem, na rozdíl od vedení městské části Žabovřesky.“ A dodává: „Nová diskontní prodejna ohrozí blízké nákupní centrum v objektu Rubín a může způsobit jeho krach a problémy s využitím budovy patřící městu Brnu.“

V současné době probíhá na záměr územní řízení a územní rozhodnutí dosud nebylo stavebním úřadem MČ Brno-Žabovřesky vydáno. Nesouhlasné připomínky k záměru podalo několik vlastníků nemovitostí na ulicích Přívrat a Královopolská, občanské sdružení NESEHNUTÍ a Ekologický institut Veronica.

„Realizací záměru by městská část přišla o více než dvě desítky převážně mladých listnatých dřevin a část zelených ploch na při ulici Přívrat. Také cyklostezka vedoucí předmětnými pozemky by se musela odklonit. Investor Multicentra předpokládá příjezd a odjezd 400 osobních automobilů denně a zásobování nákladními vozidly. Projekt je navíc v rozporu s územním plánem,“ popisuje základ připomínek Jiří Koželouh z NESEHNUTÍ.

Více informací:

Jiří Koželouh – NESEHNUTÍ – 723 559 495, Milan Štefanec – 605 239 579, Petr Machálek – ředitel Hnutí DUHA a zastupitel – 777 308 113, Tamara Kotalová – 776 802 302

http://ekobrana.cz/index.shtml?apc=2004185p-1

Příloha: podkladový materiál pro zastupitele města Brna

Zobrazeno 1x

Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna 2006

Terénní sběr dat v rámci průzkumu maloobchodní sítě na území města Brna byl realizován v období října a listopadu roku 2006. Průzkum je součástí dlouhodobého sledování vývoje brněnského maloobchodu – navazuje tedy na šetření z let 1997 (zpracovatel DHV ČR), 2000 (zpracovatel Mgr. Lukáš Kubala) a 2003 (zpracovatel Masarykova univerzita, Centrum pro regionální rozvoj). Realizací šetření v roce 2006 byla zachována tříletá perioda monitoringu a hodnocení stavu a vývoje maloobchodní sítě v Brně. Převážně kvantitativně orientované průzkumy z let 1997 – 2006 byly navíc v roce 2004 doplněny výstupy dotazníkového šetření mapujícího spotřební chování obyvatelstva v Brně. Ucelená a koncepčně jednotná databáze o vývoji maloobchodu v Brně umožňuje zachycení nejdůležitějších trendů ve vývoji městských spotřebitelských služeb a predikci jejich další prostorové, sortimentní či velikostní diferenciace. Vyhodnocení výsledků průzkumu je k dispozici ZDE.


Zobrazeno 2x